First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp đối với một số loại cây trồng có sức sản xuất hàng hóa lớn trên vùng đất gò đồi Huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm NCNN Duyên hải Nam Trung Bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Lại Đình Hòe
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xây dựng các biện pháp kỹ thuật thâm cảnh tổng hợp phù hợp đối với cây trồng có sức sản xuất hàng hóa lớn trên vùng đất gò đồi huyện Vân Canh
Kết quả thực hiện: -Kết quả điều tra khảo sát thực trạng và chế độ canh tác đối với mía, sắn, điều tại Vân Canh -Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây mía, sắn , điều
Thời gian bắt đầu: 01/05/2003
Thời gian kết thúc: 01/06/2005
Kinh phí thực hiện: 200.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan