First slide
Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả Quản lý môi trường công nghiệp thông qua áp dụng sản xuất sạch hơn
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường-Đại học Bách khoa HN
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS TS Trần Văn Nhân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: - Nâng cao nhận thức cho lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước vfa doanh nghiệp về lợi ích của sx sạch hơn trong hoạt động sản xuất -Đề xuất các kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý môi trường công nghệ
Kết quả thực hiện: -Báo cáo kết trình diễn đánh giá SXSH tại 4 doanh nghiệp tham gia đề tài và các kiến nghị lồng ghép sản xuất sạch hơn vào quản lý môi trường công nghiệp trên địa bàn
Thời gian bắt đầu: 01/07/2003
Thời gian kết thúc: 01/12/2004
Kinh phí thực hiện: 187.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan