First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác , bảo vệ và phát triển các loài thủy đặc sản vùng Đầm Trà Ổ-tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chu cục BVNL Thủy sản Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Hữu Hào
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển các loài thủy đặc sản theo hướng bền vững nhằm góp phần phát triển KT-XH ở đầm Trà Ổ.
Kết quả thực hiện: -Mô hình quản lý cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đầm Trà Ổ -Sơ đồ phấn bố vị trí, nghề khai thác ở khu vực đầm Trà Ổ
Thời gian bắt đầu: 01/03/2006
Thời gian kết thúc: 01/12/2007
Kinh phí thực hiện: 278.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan