First slide
Tên đề tài: Điều tra, thành lập loạt bản đồ địa chất môi trường tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Địa chất thủy văn-Địa chất công trình miền Trung.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Vũ Ngọc Trân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: -Phục vụ cho công tác quy hoạch, đồ thị, quy hoạch các công trình KTXH trọng yêu... -Đưa ra các dự báo về biến động môi trường, đề xuất các biện pháp phòng tránh cho từng khu vực...
Kết quả thực hiện: Báo cáo toàn diện kết quả nghiên cứu: Bản đồ hiện trạng và nguy cơ ô nhiễm các nguồn nước ngọt tỷ lệ 1/50.000 Bản đồ hiện trạng và nguy cơ nhiễm mặn tỷ lệ 1/25.000
Thời gian bắt đầu: 01/12/2002
Thời gian kết thúc: 01/06/2004
Kinh phí thực hiện: 1.298.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan