First slide
Tên đề tài: Điều tra khảo sát và nghiên cứu phục hồi hệ sinh thái, sử dụng hợp lý và bảo tồn nguồn lợi vùng cồn chim-đầm thị nại
Tổ chức chủ trì: Sở Thủy sản Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Trần Thị Thu Hà
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: Phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học ở Cồn Chim-đầm thị nại
Kết quả thực hiện: Phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học ở Cồn Chim-đầm thị nại
Thời gian bắt đầu: 01/07/2002
Thời gian kết thúc: 01/07/2004
Kinh phí thực hiện: 428.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan