First slide
Tên đề tài: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công nghệ phần mềm tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm hỗ trợ phát triển CNTT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Man Ngọc Lý
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nhân văn
Mục tiêu: Đào tạo 400 lập trình viên quốc tế tại Bình Định
Kết quả thực hiện: Đào tạo 400 lập trình viên quốc tế tại Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/07/2002
Thời gian kết thúc: 01/12/2005
Kinh phí thực hiện: 2.273.675.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan