First slide
Tên đề tài: Khảo sát, đánh giá và đề xuất những giải pháp nhằm bố trí, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Bình Định trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước
Tổ chức chủ trì: Trường Chính trị Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Nguyễn Cảnh Huệ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nhân văn
Mục tiêu: -Khảo sát đánh giá thực trạng việc bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh -Đề xuất những giải pháp bố trí và sử dụng họp lý đội ngũ cán bộ lãnh đạp, quản lý của BĐ trong tình hình hiện nay
Kết quả thực hiện: -Kết quả điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng việc bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh -Đề xuất những giải pháp bố trí và sử dụng họp lý đội ngũ cán bộ lãnh đạp, quản lý của BĐ trong tình hình hiện nay
Thời gian bắt đầu: 01/04/2006
Thời gian kết thúc: 01/03/2007
Kinh phí thực hiện: 134.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan