First slide
Tên đề tài: Nâng cao nhận thức cho xã hội và cán bộ quản lý, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về vai trò, vị trí của công nghệ thông tin trong sự nghiệp công Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Tổ chức chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Hoàng Như Ý
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để không ngừng nâng cao nhận thức về CNTT cho đội ngũ cán bộ và lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan Đảng, đoàn thể và toàn xã hội
Kết quả thực hiện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để không ngừng nâng cao nhận thức về CNTT cho đội ngũ cán bộ và lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan Đảng, đoàn thể và toàn xã hội
Thời gian bắt đầu: 01/07/2002
Thời gian kết thúc: 01/12/2003
Kinh phí thực hiện: 400.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan