First slide
Tên đề tài: Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin điện tử phục vụ sự lãnh đạo của Đảng
Tổ chức chủ trì: Văn phòng tỉnh ủy
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Phạm Quang Thái
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: - Tiếp tục mở rộng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật mạng LAN, mạng diện rộng của Tỉnh ủy, xây dựng hoàn chỉnh các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu
Kết quả thực hiện: Tiếp tục mở rộng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật mạng LAN, mạng diện rộng của Tỉnh ủy, xây dựng hoàn chỉnh các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, đảm bảo đến cuối năm 2005, 100% cán bộ lãnh đạo, chuyên viên nghiên cứu và cán bộ nghiệp vụ cấp ủy, từ huyện trở lên có khả năng sử dụng máy tính...
Thời gian bắt đầu: 01/08/2002
Thời gian kết thúc: 01/12/2005
Kinh phí thực hiện: 3.581.100.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan