First slide
Tên đề tài: Số hóa nguồn tài liệu tại Thư viện tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Thư viện Tổng hợp Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Hoàng Thị Bích Thủy
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa nguồn tài liệu thư viện KHTH tỉnh Bình Định nhằm chuyển phương thức hoạt động của thư viện truyền thống sang thư viện hiện đại
Kết quả thực hiện: -Kết quả chuyển đồi hoàn toàn dự liệu thông tin thư mục sang khổ mẫu MARC12 - Kết quả chuyển đổi toàn bộ CLSD địa chỉ (4.200 bài trích các báo, tạp chí) sang dạng toàn văn (full text) và chuyển sang dạng xem văn bản để đưa lên trang WEB thư viện Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/07/2002
Thời gian kết thúc: 01/06/2004
Kinh phí thực hiện: 672.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan