First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống bám đơn và thử nghiệm nuôi thương phẩm hầu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) và hầu muỗng (Crassostrea sp) tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Phùng Bảy
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm từ con giống bám đơn hầu TBD và hầu Muỗng
Kết quả thực hiện: -Khảo sát đánh giá các yêu tố môi trường khu vực đầm Thị Nại và Đề Gi để chọn địa điểm phù hợp cho 2 hình thức ương và nuôi -Thực nghiệm sản xuất giống tại Nha trang và Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/04/2010
Thời gian kết thúc: 01/04/2012
Kinh phí thực hiện: 876.279.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan