First slide
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học ở tỉnh Bình Định đến năm 2020.
Tổ chức chủ trì: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Trần Ngoạn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Xây dựng luận cứ khoa học cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học thành ngành kinh tế -kỹ thuật mũi nhọn, góp phần tăng trưởng kinh tế trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Điều tra, đánh giá thực trạng nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và đề xuất giải pháp phát công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
Thời gian bắt đầu: 01/11/2008
Thời gian kết thúc: 01/10/2009
Kinh phí thực hiện: 146.370.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan