First slide
Tên đề tài: Điều tra, đánh giá hiện trạng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu và định hướng giải pháp đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn về Quản lý Trường ĐH BK Hà Nội
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS TS Trần Văn Bình
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Điều tra hiện trạng trình độ công nghệ các doanh nghiệp tại Bình Định , xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu ...
Kết quả thực hiện: Kết quả điều tra hiện trạng trình độ công nghệ các doanh nghiệp tại Bình Định , xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu ...
Thời gian bắt đầu: 01/03/2006
Thời gian kết thúc: 01/12/2006
Kinh phí thực hiện: 560.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan