First slide
Tên đề tài: Điều tra, đánh giá an toàn bức xạ tại một số cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2006
Tổ chức chủ trì: Cty Cổ phần thiết bị và môi trường PT
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Trần Trung Dũng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Điều tra, thống kê, tổng hợp báo cáo chi tiết về hiện trạng an toàn bức xạ của các đơn vị địa bàn tỉnh Bình Định. Đồng thời phát hiện nguồn gây ô nhiềm, phát thải bức xạ khác nhằm đề ra các biện pháp cụ thể phòng ngừa, giảm thiệu và quản lý có hiệu quả...
Kết quả thực hiện: Kết quả điều tra và đo đạc thực tế (7.340 điểm)
Thời gian bắt đầu: 01/03/2006
Thời gian kết thúc: 01/12/2006
Kinh phí thực hiện: 330.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan