First slide
Tên đề tài: Nâng cao chất lượng sản phẩm đường kính trắng RS tại nhà máy Đường thuộc Cty CP đường Bình Định
Tổ chức chủ trì: Cty Cổ phần đường Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Võ Khái
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: -Hoàn thành hệ thống thiết bị lắng nổi trong sản xuất đường kính trắng RS
Kết quả thực hiện: -Kết quả nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị lắng nổi -Đánh giá kết quả chất lượng sản phẩm
Thời gian bắt đầu: 01/04/2006
Thời gian kết thúc: 01/03/2007
Kinh phí thực hiện: 94.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan