First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý hàm lượng Fluor trong nguồn nước ngầm bị ô nhiễm tại các xã Tây Giang, Bình Tường huyện Tây Sơn và xã Nhơn Tân huyện An Nhơn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trường Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS TS Nguyễn Văn Phước
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Xử lý Fluor trong nước sinh hoạt tại các xã Tây Giang, Bình Tường huyện Tây Sơn và xã Nhơn Tân huyện An Nhơn tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: -Kết quả đánh giá tình trạng ô nhiễm Fluor tại các xã -Kết quả lựa chọn công nghệ xử lý thích hợp và triển khai áp dụng thử nghiệm các mô hình
Thời gian bắt đầu: 01/06/2006
Thời gian kết thúc: 01/06/2007
Kinh phí thực hiện: 222.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan