First slide
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Bình Định trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2006-2020
Tổ chức chủ trì: Viện Quản trị kinh doanh
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Phan Ngọc Trung
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu: Phân tích khả năng hội nhập của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Bình Định và đinh hướng đến 2020
Kết quả thực hiện: Phân tích khả năng hội nhập của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Bình Định và đinh hướng đến 2020 và giai pháp phát triển hội nhập .....
Thời gian bắt đầu: 01/03/2006
Thời gian kết thúc: 01/02/2007
Kinh phí thực hiện: 171.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan