First slide
Tên đề tài: Sinh sản và ương nuôi thương phẩm cá bống tượng
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nuôi trồng thủy sản Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Võ Đình Tâm
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: -Xây dựng quy trình sản xuất giống cá Bống tượng tại trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu, Phù Mỹ
Kết quả thực hiện: -Cơ sở KH của các quy trình và kết quả thực hiện mô hình sinh sản, nuôi thương phẩm cá Bống tượng tại trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu, Phù Mỹ
Thời gian bắt đầu: 01/06/2008
Thời gian kết thúc: 01/06/2010
Kinh phí thực hiện: 399.920.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan