First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình nâng cao năng suất vườn điều cũ ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Lê Ngọc Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: -Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị đất canh tác và trình độ thâm canh của người nông dân sản xuất điều ở vùng duyên hải Nam trung bộ
Kết quả thực hiện: - Quy trình thâm canh để nâng cao năng suất vườn điều cũ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Mô hình nâng cao năng suất vườn điều ghép bằng biện pháp thâm canh tổng hợp
Thời gian bắt đầu: 01/01/2008
Thời gian kết thúc: 01/12/2009
Kinh phí thực hiện: 1.114.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan