First slide
Tên đề tài: Xây dựng bản đồ ngập lụt tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Đài khí tượng Thủy văn KV Nam Trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Văn Lý
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: -Xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt khu vực hạ lưu các sông (Lại Giang, La Tinh, Kôn-Hà Thanh) của tỉnh Bình Định trên hệ thống GIS và trên bản đồ giấy tỷ lệ 1/10000 - Xây dựng phương án dự báo lũ trên sông Lại Giang, La Tinh, Kôn, Hà Thanh - Đề xuất các phương án ứng phó và tiêu thoát lũ do ngập lụt gây ra tại Bình Định
Kết quả thực hiện: -Phần mềm dự báo lũ, phân vùng ngập lụt chạy trên mạng LAN -Báo cáo tổng hợp bao gồm các tập số liệu, phương án dự báo, bản đồ ngập lụt, các phương án cứu hộ và tiêu thoát lũ.
Thời gian bắt đầu: 01/01/2007
Thời gian kết thúc: 01/12/2008
Kinh phí thực hiện: 838.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan