First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu mùa vụ xuất, địa điểm xuất hiện cá chình bông bột (Anguilla marmorata) và xây dựng quy trình ương nuôi cá chình bông bột tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống Thủy sản Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Phan Thanh Việt
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xác định địa điểm xuất , mùa vụ xuất hiện cá chình bột trên các sông tại Bình Định. Xây dựng quy trình kỹ thuật ương cá chình bông bột từ giai đoạn cá bột đến cá hương và từ cá hương đến cá giống.
Kết quả thực hiện: Nghiên cứu mùa vụ và đặc điểm xuất hiện cá chình bột trên các sông tại Bình Định. Thực nghiệm ương cá chình bông bột từ giai đoạn cá bột đến cá hương và từ cá hương đến cá giống. Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của mô hình thử nghiệm...
Thời gian bắt đầu: 01/03/2009
Thời gian kết thúc: 01/03/2011
Kinh phí thực hiện: 247.580.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan