First slide
Tên đề tài: Sưu tầm, nghiên cứu văn hóa Palài người Hrê Bình Định
Tổ chức chủ trì: Hội Văn học nghệ thuật Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Đinh Văn Thành
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nhân văn
Mục tiêu: -Sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn truyền thống văn hóa làng người Hrê ở Bình Định
Kết quả thực hiện: -Văn hóa làng của người Hrê: lao động sản xuất, nếp sống xã hội, đời sống tâm linh... -Bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp văn hóa làng
Thời gian bắt đầu: 01/03/2009
Thời gian kết thúc: 01/09/2010
Kinh phí thực hiện: 95.170.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan