First slide
Tên đề tài: Khảo sát tình hình phát sinh, phát triển và biện pháp phòng trừ rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) truyền Virus gây bệnh vàng lun và lùn xoắn lá hại lúa ở Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Bảo vệ thực vật
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Phạm Duy Thành
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: -Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp rầy nâu truyền virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá...
Kết quả thực hiện: -Thu thập tổng hợp tài liệu về cách phòng trừ rầy nâu gây bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá - Điều tra thực trạng tình hình phát sinh, phát triển gây hại và phòng trừ - Mức độ hiện diện của Virus RGSV (gây bênh vàng lùn) và RRSV (gây bênh xoắn lá) ở Bình Định - Khảo sát và đánh giá hiệu lực phòng trừ rầy nâu của một số thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sinh học và thuốc hóa học -Xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp rầy nâu truyền virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá...
Thời gian bắt đầu: 01/05/2008
Thời gian kết thúc: 01/05/2010
Kinh phí thực hiện: 161.870.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan