First slide
Tên đề tài: Điều tra, đánh giá tai biến sạt lở trên địa bàn tỉnh Bình Định (trừ huyện Vân Canh) và đề xuất giải pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại kinh tế xã hội
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Triển khai công nghệ khoáng chất
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS Đỗ Minh Đức
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: -Phân vùng và dự báo mức độ ảnh hưởng do tai biết sạt lở để làm cơ sở khoa học cho việc đinh hướng, quy hoạch phát triển bền vững kinh tế-xã hội tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: -Đánh giá hiện trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh Bình Định - Phân tích các yêu tố tiền đề làm phát sinh tai biết sạt lở -Xác định nguyên nhân, dự báo quy mô phát triển tai biến sạt lở, khoảnh định câc khu vực nguy hiểm và đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại...
Thời gian bắt đầu: 01/03/2008
Thời gian kết thúc: 01/12/2009
Kinh phí thực hiện: 754.442.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan