First slide
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng nhận thức pháp luật và giải pháp nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở Tư pháp Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Hoàng Đồng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nhân văn
Mục tiêu: -Thực trạng nhận thức luật dân sự, hôn nhân gia đình, hộ tịch, chứng thực cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số Bình Định ...
Kết quả thực hiện: -Thực trạng nhận thức luật dân sự, hôn nhân gia đình, hộ tịch, chứng thực cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số Bình Định ... - Các phải pháp tăng cường công tác phổ biển giáo dục pháp luật cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số BĐ
Thời gian bắt đầu: 01/03/2008
Thời gian kết thúc: 01/09/2009
Kinh phí thực hiện: 219.200.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan