First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu hiện trạng nuôi trồng thủy sản các hồ chứa Bình Định, thử nghiệm một số mô hình ương, nuôi cá năng suất cao và đánh giá tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản trên nhóm hồ chứa có diện tích lớn từ 100 ha
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Khuyết nông-Khuyến ngư
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Trần Quang Nhựt
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: -Đánh giá hiện trạng, tiềm năng nuôi trồng thủy sản trên các hồ chứa tỉnh Bình Định - Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cá điêu hồng trong lồng trên Hồ Định Bình
Kết quả thực hiện: -Hệ thống hồ chứa nước tỉnh Bình Định phân chia nhóm hồ lớn (loại II,III) bao gồm 5 hồ: Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Hội Sơn, Vạn Hội và nhóm hồ chứa nhỏ gồm 149 hồ
Thời gian bắt đầu: 01/04/2009
Thời gian kết thúc: 01/04/2011
Kinh phí thực hiện: 355.599.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan