First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương và biện pháp canh tác thích nghi với điều kiện xen canh giữa 02 vụ lúa/năm ở tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Mạc Khánh Trang
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: - Xác định được 2-3 giống đậu tương đạt năng suất từ 25 tạ/ha/vụ trở lên, chất lượng tốt... - Hoàn thiện quy trình sản xuất...
Kết quả thực hiện: - Kết quả thu thập và khảo nghiệm tuyển chọn các giống đậu tương có năng suất cao, kháng một số sâu bệnh chính và thích nghi với điều kiện luân canh giữa 02 vụ luá trong năm. - Kết quả nghiên cứu bổ sung các kỹ thuật canh tác (mật độ và phương thức gieo trồng, phân đạm và phân lân); hoàn thiện quy trình sản xuất đậu tương luân canh giữa 02 vụ lúa trong năm. - Kết quả xây dựng mô hình trình diễn sản xuất đậu tương luân canh giữa 02 vụ lúa trong năm. - Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất đậu tương luân canh lúa có so sánh với đối chứng (trồng thuần lúa trên chân 03 vụ lúa trong năm).
Thời gian bắt đầu: 01/04/2009
Thời gian kết thúc: 01/10/2011
Kinh phí thực hiện: 192.179.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan