First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tố lưu huỳnh, molipden, bo đến năng suất và phẩm cấp lạc giống vụ thu đông trên đất cát tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống cây trồng Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Vũ Tài Tuệ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: - Đánh giá ảnh hưởng của các nguyên tố S, Mo, Bo đến năng suất và phẩm chất của Lạc giống vụ Thu đông trên đất cát tại Bình Định -Xây dựng mô hình sản xuất lạc giống vụ Thu đông trên đất cát Bình Định đạt 18tạ/ha
Kết quả thực hiện: -Sản xuất Thu đông bón bổ sung 35 và 40Kg Lưu huỳnh (S)/ha sẽ giúp cho năng suất 9.7% và 9.9% so với không bón...
Thời gian bắt đầu: 01/06/2008
Thời gian kết thúc: 01/12/2010
Kinh phí thực hiện: 365.400.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan