First slide
Tên đề tài: Điều tra, đánh giá và kiểm soát dư lượng một số chất độc hại ở môi trường và sản phẩm tôm sú nuôi tại Bình Định nhằm dự báo các tai biến địa chất và đề xuất giải pháp phòng chống, giảm thiểu các thiệt hại kinh tế xã hội do sạt lở.
Tổ chức chủ trì: Viện Hải dương học Nha Trang
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Nguyễn Văn Lục
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: -Xác định sơ đồ thu mẫu, tần suất lấy mẫu - Đánh giá nền môi trường của thủy vực nuôi tôm...
Kết quả thực hiện: - Đánh giá chung về chất lượng nước nuôi tôm (hay môi trường nước) ven biển Bình Định trong tháng 4.6/2001 là an toàn về chất lượng nuôi thủy sản....
Thời gian bắt đầu: 01/01/2001
Thời gian kết thúc: 01/09/2002
Kinh phí thực hiện: 159.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan