First slide
Tên đề tài: Đánh giá nhu cầu thị trường lao động Nhật Bản và khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực trẻ tỉnh Bình Định đến năm 2025
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Minh Chương
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trẻ tỉnh Bình Định ở thị trường lao động Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định giai đoạn 2015-2019. Dự báo nhu cầu lao động của thị trường lao động Nhật Bản và doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định đến năm 2025. Đánh giá yêu cầu và khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực trẻ tỉnh Bình Định đối với nhu cầu thị trường lao động Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định. Giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực trẻ tỉnh Bình Định đối với thị trường lao động Nhật Bản và doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định.

Thời gian bắt đầu: 01/10/2019
Thời gian kết thúc: 30/04/2021
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan