First slide
Tên đề tài: Xây dựng phần mềm ứng dụng dùng chung phục vụ nhu cầu tin học hóa ở cơ quan, đơn vị và hỗ trợ quá trình tin học hóa trong các doanh nghiệp.
Tổ chức chủ trì: Công ty CP giải pháp phần mềm AZ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Phí Anh Tuấn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: -Hình thành một hệ thống chương trình hạch toán kế toán dựa trên phần mềm Esoft 2000 để áp dụng chung cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Bình Định.
Kết quả thực hiện: - Xây dựng được chương trình hạch toán kế toán cho các loại hình doanh nghiệp - Triển khai thành công tại một số doanh nghiệp lớn của tỉnh
Thời gian bắt đầu: 01/09/2002
Thời gian kết thúc: 01/12/2003
Kinh phí thực hiện: 963.980.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan