First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh sản, sinh trưởng, sức sản xuất của dòng lợn Landrace và YorkShire cao sản Đan Mạch nuôi tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống Vật nuôi Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSTY. Lê Thanh Phong
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Nhân thuần dòng lợn Landrace và YorkShire cao sản để tạo con giống có khả năng sinh sản cao và thích nghi tốt với điều kiện nuôi tại Bình Định. Theo dõi khả năng sinh trưởng, sức sản xuất của dòng lợn Landrace và YorkShire cao sản Đan Mạch nuôi tại Bình Định. Theo dõi khả năng sinh sản của dòng lợn Landrace và YorkShire cao sản Đan Mạch nuôi tại Bình Định. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dòng lợn Landrace và YorkShire cao sản Đan Mạch nuôi tại Bình Định.

Thời gian bắt đầu: 01/12/2017
Thời gian kết thúc: 31/12/2020
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan