First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác quản lý và quảng bá xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Phạm Đình Tòng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Điều tra, khảo sát thực trạng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xây dựng Cơ sở dữ liệu thông tin địa lý phục vụ quản lý và kêu gọi xúc tiến các dự án đầu tư trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xây dựng phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định gắn với WebGIS.

Thời gian bắt đầu: 01/12/2017
Thời gian kết thúc: 31/12/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan