First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố dinh dưỡng khoáng nâng cao năng suất dừa lấy dầu tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Tấn Hưng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Nghiên cứu một số yếu tố dinh dưỡng khoáng và hoàn thiện quy trình canh tác dừa lấy dầu giai đoạn kinh doanh phù hợp với điều kiện tại Bình Định. Xây dựng mô hình trình diễn quy trình canh tác dừa lấy dầu giai đoạn kinh doanh phù hợp với điều kiện tại Bình Định (tại Phù Mỹ: 01 ha, Hoài Nhơn: 01ha).

Thời gian bắt đầu: 01/11/2017
Thời gian kết thúc: 30/11/2020
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan