First slide
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Lệ Hằng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng về đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xây dựng mô hình đổi mới sáng tạo cho 3 doanh nghiệp làm mô hình điển hình nghiên cứu.

Thời gian bắt đầu: 01/11/2018
Thời gian kết thúc: 29/02/2020
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan