First slide
Tên đề tài: Giải pháp giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Đề tài đã tập trung nghiên cứu về các giải pháp giảm nghèo bền vững cho tỉnh Bình Định hiện nay và định hướng cho giai đoạn 2021-2025. Các giải pháp bao gồm: giải pháp chung, xuyên suốt quá trình giảm nghèo liên quan đến tổ chức sản xuất, tăng năng suất lao động, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; giải pháp hoàn thiện các chính sách giảm nghèo bền vững, nâng cao nhận thức mới và hình thành văn hóa thoát nghèo cho cộng đồng; giải pháp giảm nghèo phân theo vùng, miền; phân theo đối tượng thụ hưởng.

Thời gian bắt đầu: 01/04/2019
Thời gian kết thúc: 30/11/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan