First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến các năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Trần Thi
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; Phương pháp nghiên cứu và mô hình nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định; Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định
 

Thời gian bắt đầu: 01/01/1970
Thời gian kết thúc: 01/01/1970
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Cơ sở
 
Đề tài liên quan