First slide
Tên đề tài: Giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Trương Quang Phong
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Đánh giá thực trạng, xác định yêu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian bắt đầu: 01/01/2017
Thời gian kết thúc: 31/12/2017
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài:
 
Đề tài liên quan