First slide
Tên đề tài: Chất lượng quản trị các xã nông thôn mới tỉnh Bình Định Thực trạng và giải pháp
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Nguyễn Văn Lâm
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Đánh giá thực trạng, xây dựng khung quản trị xã nông thôn mới và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản trị xã nông thôn mới đảm bảo bền vững và phát triển. 

Thời gian bắt đầu: 01/04/2017
Thời gian kết thúc: 31/12/2017
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài:
 
Đề tài liên quan