First slide
Tên đề tài: Giải pháp nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI) tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Nguyễn Trần Thi
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Nhận diện và so sánh HDI của Bình Định với cả nước trong tổng thể vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Đánh giá mối tương quan giữa các chỉ số phát triển con người, phát triển kinh tế và phát triển giáo dục tỉnh Bình Định

Thời gian bắt đầu: 01/04/2017
Thời gian kết thúc: 31/12/2017
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan