First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu văn hóa làng của người Bơh Nar Kriem ở tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi hội Văn nghệ Dân gian Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Yang Danh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu: -Thực hiện nghiên cứu, sưu tầm văn hóa làng của người Bơn Nar Kriem, góp phần chấn hứng, bảo tồn và phát huy những đặc tính văn hóa truyền thống của địa phương...
Kết quả thực hiện: Sưu tầm văn hóa làng của người Bơn Nar Kriem, góp phần chấn hứng, bảo tồn và phát huy những đặc tính văn hóa truyền thống của địa phương...
Thời gian bắt đầu: 01/03/2006
Thời gian kết thúc: 01/06/2007
Kinh phí thực hiện: 50.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan