First slide
Tên đề tài: Tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2025
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Võ Ngọc Anh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

 Đánh giá thực trạng cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng kinh tế Bình Định giai đoạn 2011-2015; Đề xuất giải pháp thúc đẩy quá trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Bình Định đến năm 2025.

Thời gian bắt đầu: 01/04/2017
Thời gian kết thúc: 01/11/2017
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan