First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thiết lập và đánh giá chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Việt Cường
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

- Thiết lập, đánh giá chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt trong bối cảnh biến đổi khí hậu; đề xuất các giải pháp giảm thiểu tổn thương xã hội do ngập lụt trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý và phần mềm quản lý chỉ số tổn thương xã hội do lụt tỉnh Bình Định.

Thời gian bắt đầu: 01/12/2017
Thời gian kết thúc: 31/12/2019
Kinh phí thực hiện: 796.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan