First slide
Tên đề tài: Hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển cây sắn bền vững thông qua các mô hình thâm canh sắn dựa vào cộng đồng, trên diện tích đất có nguy cơ thoái hóa, bạc màu do điều kiện canh tác và tác động biến đổi khí hậu (hạn hán, thoái hóa đất) tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Hội làm vườn Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Tống Nhuệ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/01/2015
Thời gian kết thúc: 31/03/2017
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan