First slide
Tên đề tài: Quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ gắn với phát triển du lịch sinh thái công đồng tại xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Hiệp hội Thủy sản Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Nguyễn Hữu Hào
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/09/2015
Thời gian kết thúc: 30/09/2017
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan