First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý hạ tầng Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Võ Gia Nghĩa
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2016
Thời gian kết thúc: 31/12/2018
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan