First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) ở trường trung học cơ sở, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Ngọc Vịnh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/10/2017
Thời gian kết thúc: 31/10/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan