First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm Vi sinh vật phục vụ xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản; xây dựng quy trình thu gom và xử lý bùn thải ao nuôi tôm ở tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Lê Ngọc Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: - Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm Vi sinh vật phục vụ xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản; - Xây dựng quy trình thu gom và xử lý bùn thải ao nuôi tôm ở tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: -Chê phẩm vi sinh góp phần ổn định chất lượng nước, giúp tôm phát triển, trong đó có chế phẩm vi sinh Biochie.
Thời gian bắt đầu: 01/05/2006
Thời gian kết thúc: 01/12/2007
Kinh phí thực hiện: 348.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan