First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất mai cảnh tại các vùng chuyên canh, làng nghề trồng mai ở tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lại Đình Hòe
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/10/2016
Thời gian kết thúc: 30/06/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài:
 
Đề tài liên quan