First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng và phân tử bệnh Tay Chân Miệng tại một số điểm ở tỉnh Bình Định năm 2017-2019
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Tuấn Anh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2017
Thời gian kết thúc: 31/12/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan